อนุทิน 18475 - บุณยกร

บุณยกร

สื่อเทียมเสี้ยมไทย

การจัดการสื่อให้มีความ

ถูกต้องเป็นธรรม

คือการแก้ปัญหาของชาติ

ผู้คนจะ

เจริญด้วยปัญญา

ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ

สื่อจึงมีอิทธิพลต่อ

สังคมมนุษย์อย่างมาก

....บุญรักษา....

เขียน 20 Aug 2008 @ 18:11 ()


ความเห็น (0)