อนุทิน 18475 - เตวิชโช

  ติดต่อ

สื่อเทียมเสี้ยมไทย

การจัดการสื่อให้มีความ

ถูกต้องเป็นธรรม

คือการแก้ปัญหาของชาติ

ผู้คนจะ

เจริญด้วยปัญญา

ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ

สื่อจึงมีอิทธิพลต่อ

สังคมมนุษย์อย่างมาก

....บุญรักษา....

  เขียน:  

ความเห็น (0)