อนุทิน 18372 - Miss sutada whangsamad

วันนี้สอนวิทยาศาสตร์   เรื่องการสร้างอาหารของพืช  ก่อนสอนได้วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด แล้วก็พบว่ามีหลายขั้นอยู่  เช่น การออกแบบกิจกรรมเพื่อศึกษาว่าแสงมีความสัมพันธ์กับการสร้างอาหารของพืชหรือไม่  อย่างไร  ถ้านักเรียนจะดำเนินการทดลองตามที่ออกแบบไว้ นักเรียนจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง   นักเรียนจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าพืชมีการสร้างอาหาร    แต่เหนื่อยจังเลยตอนตรวจอัตนัยที่นักเรียนเขียนตอบมา

เขียน 19 Aug 2008 @ 14:21 ()


ความเห็น (0)