อนุทิน 18041 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เอ จะเป็นคนหรือเป็น โค ดีน้า.....  @ 201234

สวัสดีครับพี่ nussa-udon ขอบคุณสำหรับประสบการณ์การทำงานในตึก คนไข้อนาถา นะครับ การเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นไปในทางที่ดี เขาเรียกว่า วัฒนา/พัฒนา/พัฒนะ นะครับ แต่ถ้าเป็นไปในทางที่ตรงกันข้าม เขาเรียกว่า หายนา/หายนะ ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อจาก ตึกคนไข้อนาถา เป็นตึกคนไข้สามัญ นั้นคนป่วยที่ไม่มีที่พึ่ง/ไม่มีญาติ ก็ยังอนาถา เหมือนเดิม แต่ทว่าย่อมมีผลทางด้านจิตใจ ต่อตัวคนไข้เองนะครับ

เคยได้ยินนักวิชาการเขาพูดกันว่า "จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาการต้องพัฒนาประชาชน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ แต่ก่อนจะพัฒนาใครๆ ต้องพัฒนาตัวเราก่อน "

จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี หรือที่เรียกว่า พัฒนา นั้นมูลเหตุสำคัญเริ่มต้นที่ใจ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา     มโนเสฎฺููฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฎฺเฐน         ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ        จกฺกํว วหโต ปทํ ฯ

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จได้ด้วยใจ หากว่าบุคลมีใจถูกกิเลสประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยู่หรือกระทำอยู่ก็ตาม เพราะใจถูกกิเลสประทุษร้ายแล้วนั้น ความทุกข์ย่อมติดตามเขาไป ประดุจล้อติดตามรอยเท้าโคตัวที่กำลังลากเกวียน(ซึ่งบรรทุกสัมภาระอันหนักอึ้ง)ไปอยู่ฉะนั้น ฯ

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา     มโนเสฎฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปสนฺเนน         ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ สุขมเนฺวติ          ฉายาว อนุปายินี ฯ

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จได้ด้วยใจ หากว่าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว กล่าวอยู่หรือกระทำอยู่ก็ตาม  เพระใจผ่องใสนั้น ความสุขย่อมติดตามเขาไป ประดุจเงาติดตามเจ้าของเงาไปอยู่ฉะนั้น ฯ

ช่างเป็นโวหารที่คมคายจริงๆ พระผู้มีพระภาคทรงเปรียบเทียบว่า ความทุกข์/บาปนั้น หนักเหมือน เกวียน ส่วนความสุข/บุญนั้น เบา เหมือน เงา

เกวียน นั้นย่อม เคลื่อนไปตาม โค ผู้ลาก
เงานั้นก็ย่อมเคลื่อนไปตาม      เจ้าของเงา

แต่ว่า เกวียนและเงา นั้นย่อมมีน้ำหนักที่ต่างกัน ถ้าให้เลือก ท่านผู้อ่านอยากเป็น โค หรืออยากเป็น คน  ถ้าเป็นคน ทำดีเข้าไว้สิ จะได้ไม่ต้องลากเกวียนแห่งความทุกเหมือนโค และเมื่อเลือกเป็นคนแล้ว ท่านผู้อ่านจะเลือกที่จะ พัฒนา หรือ เลือกที่จะ หายนะ ถ้าเลือก แนวทางแห่งการพัฒนา ก็เริ่มกันเลย เริ่มพัฒนาที่จิตใจของเรา เร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เอ พูดเรื่อง คนไข้อนาถา อยู่ดีๆ ไฉนจึงมาลงเอยที่ โคเทียมเกวียนกันได้ล่ะนี่ เพี้ยนจริงๆ เรา

เขียน 15 Aug 2008 @ 22:30 () แก้ไข 15 Aug 2008 @ 23:03, ()


ความเห็น (0)