อนุทิน 1738 - dhanarun

  ติดต่อ

ต้องมีอุปาทาน ความยึดถือด้วย จึงจะเป็นความทุกข์ตามความหมายของปฏิจจสมุปบาท

ถ้ายังไม่ทันยึดถือ แม้จะมีความทุกข์อย่างไร ก็ไม่ใช่ความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท

ความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทต้องอาศัยความยึดถือเสมอไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)