ติดต่อ

อนุทิน #1738

ต้องมีอุปาทาน ความยึดถือด้วย จึงจะเป็นความทุกข์ตามความหมายของปฏิจจสมุปบาท

ถ้ายังไม่ทันยึดถือ แม้จะมีความทุกข์อย่างไร ก็ไม่ใช่ความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท

ความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทต้องอาศัยความยึดถือเสมอไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)