อนุทิน 1738 - dhanarun

dhanarun

ต้องมีอุปาทาน ความยึดถือด้วย จึงจะเป็นความทุกข์ตามความหมายของปฏิจจสมุปบาท

ถ้ายังไม่ทันยึดถือ แม้จะมีความทุกข์อย่างไร ก็ไม่ใช่ความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท

ความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทต้องอาศัยความยึดถือเสมอไป

เขียน 24 Apr 2008 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)