อนุทิน 1736 - dhanarun

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๑

 1. เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร
 2. เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณ
 3. เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูป
 4. เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดอายตนะหก
 5. เพราะอายตนหกเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะ
 6. เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา
 7. เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา
 8. เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน
 9. เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ
 10. เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ
 11. เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาส
เขียน 24 Apr 2008 @ 20:42 ()


ความเห็น (0)