อนุทิน 171895


บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๕๗๗๔

เมื่อศึกษาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580…ทำให้ทราบในแต่ละเรื่องว่านโยบายของประเทศไทยเป็นเช่นไร เมื่อทราบแล้ว ในฐานะของผู้ปฏิบัติในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัตินั้น ต้องเตรียมการวางแผนงานนั้นอย่างไร ที่จะทำให้นโยบายนั้นบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในแผนนั้น จะมีเรื่องเกี่ยวกับ ความมั่นคง การต่างประเทศ การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การท่องเที่ยว พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิตัล ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ศักยภาพการกีฬา พลังทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม การเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทั้งหมด คือ ๒๓ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ประเทศต้องการพัฒนาระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (แผน ๒๐ ปี) สำหรับผู้ปฏิบัติ สามารถนำมาปรับ ประยุกต์ และบูรณาการทำให้เกิดบรรลุผลตามนโยบายชาติได้…หากหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติเข้าใจแผนแม่บทอย่างเข้าใจจริงแล้ว สามารถนำพาประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาได้ตามนโยบายฯ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี