อนุทิน 171213


ปจิตรา
เขียนเมื่อ

ในช่วงที่ทำหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน ได้ทำคุู่มือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกระบวนการทำงาน PDCA ซึ่งคู่มือก็คือ P การวางแผน เป็นการวางแผน การทำงานทั้งปีการศึกษาใน ประเด็น ต่างๆ เหล่านี้ พร้อมทั้งกำหนด ผังงาน (Flowchart) การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปี ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องภาระงานตามองค์ประกอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาต้องดำเนินการแล้วก็จัดทำคู่มือการประกันคุรภาพภายในของสถานศึกษา ทุกกลุ่มภาระงานมีการกำหนดติดตาม AUDIT จากคณะกรรมการติดตม AUDIT ซึ่งได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากต้นสังกัด และก็ลงตรวจงานฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฯลฯ อย่างเป็นระบบ ผ่านปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา คณะกรรมการทุกคนจะมีคู่มือการประกันคุณภาพ และเกณฑ์การพิจารณา ตามตัวชี้วัดตามขอบข่ายภาระงาน มีการสรุปผลการติดตาม AUDIT อย่างชัดเจน แต่น่าเสียดายที่ต้องพ้นภาระหน้าที่ไป แต่ก็วางแผนว่าจะกลับมาทำฉบับสมบุรณ์ให้ได้ การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพประกันคุณภาพภายในให้เสร็จสมบูรณ์ในโอกาสข้างหน้า เพื่อเป็นแนวทางการในการวางแผนการประกันคุณภาพภายใน ตามกระบวนการ PDCA และนำไปสู่การสรุปสารสนเทศที่สามารถใช้ได้จริง เพื่อนำปัญหา และแนวทางพัฒนาไปใช้ ไปปรับปรุงในการพัฒนาปีต่อไป แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นวงจรที่สถานศึกษาต้องทำเพื่อพัฒนาการศึกษา และค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับปรุง การจัดการบริหาร การเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจและมีความสุขความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี