อนุทิน 170478 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๗๑

ปิติ…สุข…อุเบกขา ฝึกในทุก ๆ วัน จะทราบถึง “ธรรม” อันแท้จริง…ชีวิต เดิมพันด้วย “ธรรมะ” ควบคู่กับการนำไปปฏิบัติจริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)