อนุทิน 170465 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๖๕

การพึ่งตัวของเราเอง…เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำให้มากที่สุด เพราะการพึ่งตัวเองได้ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และความมีคุณค่าในตัวของเราเองมากที่สุด…พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะไปพึ่งพาคนอื่น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)