อนุทิน 170464 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๖๔

การเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ แล้วนำมาวิเคราะห์ แยกแยะด้วยตนเองให้เป็น ถือว่าทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น…เปรียบเทียบกับคนที่มิได้เปิดใจเรียนรู้…จะไม่สามารถทราบถึงความคิดหรือความรู้จากอีกคนหนึ่ง และจะไม่ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นได้เลย

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)