อนุทิน 170463 - นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์

การบริหารจัดการค่านิยม ค่านิยมองค์กรที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้สู่สังคมภายนอก ช่วยสร้างให้เกิดเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน

เขียน 22 Feb 2021 @ 13:35 () แก้ไข 22 Feb 2021 @ 13:41, ()

คำสำคัญ (Tags) #การประชาสัมพันธ์องค์กร#ทำให้เกิดค่านิยมองค์กรที่ดีความเห็น (0)