อนุทิน 170372 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๒๗

การใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี้ มีสองนัย คือ โลกของการใช้ชีวิต (การทำมาหากิน พออัตภาพเพื่อการดำรงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ อย่างพอประมาณ) และโลกธรรม (การนำหลักของคุณธรรม ความดีตามคำสอนมาปรับใช้ เพื่อให้สุขภาพจิตดีและมีความสุข)

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)