อนุทิน 170348 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๒๐

เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง…และนำความรู้นั้นลงสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง…จึงทำให้ทราบผลที่เกิดจากการเรียนรู้+การนำมาปฏิบัติของตนเอง

เรียนรู้…ด้วยตนเองความเห็น (0)