อนุทิน 170313 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๐๓

คุณภาพของมนุษย์ มิใช่อยู่กับการมีความรู้เพียงอย่างเดียว…แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะหลาย ๆ เรื่อง ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แต่ละคน…สำหรับเด็ก ๆ ควรฝึกเรื่องอารมณ์ให้มาก ๆ การเรียนรู้ด้วยเหตุด้วยผล การให้เข้าใจในสิ่งที่กระทำของผู้ใหญ่ การดูแบบอย่างที่ดี ฯลฯ กรุณาอย่างเร่งรัดเรื่องการให้เรียนพิเศษมากเกินไป เพราะนั่นคือ การยัดเยียดความรู้ให้กับเด็ก ๆ สุดท้าย คุณจะได้เด็กที่มีอารมณ์แข่งขัน แก่งแย่ง ในอนาคตมนุษย์จะไม่มีคุณภาพ อารมณ์จะไม่เยือกเย็น สุขุม เพราะเห็นมาเยอะมากกับโลกปัจจุบัน กรุณาอย่ายัดเยียดความรู้ ยิ่งปัจจุบันความรู้เด็ก ๆ สามารถหาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจาก IT…แต่หากรู้จักการแบ่งเวลาให้เป็น ควรสอนเด็กให้รู้จักเรื่องการบริหารจัดการเวลา การบริหารจัดการตัวเองให้เป็นตั้งแต่เด็ก ๆ…ความรับผิดชอบ และหน้าที่ของตนเองให้ได้ และให้เป็น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)