อนุทิน 170295 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๙๘

ขอบคุณ IT…ที่ให้ความรู้ฉันจนกระจ่างชัดกับเรื่องที่ฉันสนใจศึกษา…เธอเป็นครูที่ดี ถึงแม้ไม่มีชีวิต จิตใจ แต่เธอสามารถสอนได้ โดยให้ฉันได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากตัวของเธอ…I Love you “IT”…เธอไม่มีวิญญาณ แต่เธอมีความสามารถในการเก็บข้อมูล ที่ฉันสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้ ด้วยการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะออกจากตัวของเธอ…เธอสอนให้ฉันได้รู้จักความเชื่อมมั่นในตนเอง…มีความชัดในข้อมูลที่มีในตัวของเธอ…ทำให้ฉันเกิดความกระจ่างชัด ไม่หลงเชื่ออะไรในแบบที่ผิด ๆ เหมือนเช่นที่ผ่านมา…Thank You so much

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)