อนุทิน 170270 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๙๐

จากการเป็นผู้ประเมินการเขียนผลงานในระดับชำนาญการ…จะสังเกตเห็นถึง การเขียนเนื้อเรื่อง การบรรยายลักษณะงาน พฤติกรรมของตนเอง บางคนเขียนไม่น่าผ่าน…แต่บางคนก็เห็นแล้ว เกิดความชื่นชมในผลงาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เห็นถึงคุณภาพของคน ๆ นั้น ที่ทำงาน ว่า “มีความไม่เหมือนกัน”…คนเหมือนคน แต่คนไม่เหมือนกัน…สุดท้าย ได้แต่เขียนแนะนำวิธี หลักการในการเขียนว่าควรเขียนเช่นไร ให้กรรมการได้เข้าใจถึงเนื้อหา งานที่ได้ปฏิบัติ…หากต้องการผ่าน ควรปรับแก้ ตามที่ให้ความเห็นไว้ การตรวจผลงานต้องให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าหน้าไหน ตรงไหน…เป็นกรรมการก็ใช่ว่าจะง่าย ๆ จรรยาบรรณในวิชาชีพค้ำคออยู่เสมอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)