อนุทิน 170224 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๖๕

หากเราเข้าใจชีวิต…ธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้ว เราจะไม่ทุกข์…การที่มีทุกข์ เพราะความไม่เข้าใจ + มีกิเลส + ตัณหา ฯลฯ ไม่ละและปล่อยวาง และไม่นำชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใคร ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)