อนุทิน 170200 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๕๘

การเป็นผู้บริหารนั้น…อย่าคิดว่าง่ายหรือยาก การเป็นผู้บริหารขึ้นอยู่กับการวางตัวเองให้เป็นผู้มีธรรมหรือไม่ จิตที่มีคุณธรรม…การไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม…มีหลักธรรมาภิบาล มีพรหมวิหาร ๔ ในจิตใจ เข้าใจในประมวลจริยธรรม…มิคิดอคติต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ รู้จักการวางแผนกลยุทธ์ในการทำงาน ปัจจุบันต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง…มีความเป็นผู้นำ มีการบริหารอย่างมืออาชีพ…รู้จักการบริหารคนเป็น มีการสื่อสารที่ดี ฯลฯ…คือ กว่าจะได้เป็นผู้บริหารมา ต้องผ่านการสั่งสมประสบการณ์ในการบริหารมามากพอควร ไม่เช่นนั้น ปัจจุบันจะโดนมาตรา ๑๕๗…โปรดระวัง!!!

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)