อนุทิน 170164 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๔๒

วันนี้…ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประชุมร่วมกับบุคลากร ซึ่งเป็นข้าราชการสายสนับสนุนฯ ที่เหลืออยู่ของมหาวิทยาลัย ๙ ชีวิต เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้บริหารชุดก่อน…ซึ่งผู้บริหารชุดใหม่ต้องรับทราบข้อมูล และนำไปบริหารจัดการต่อไปเกี่ยวกับบุคลากร + งบประมาณ + ภาระงานต่าง ๆ ซึ่งต้องนำไปบริหารจัดการในคราววาระที่ตนต้องดำรงตำแหน่งอยู่…นี่คือ การถ่ายงานที่งานประจำในแต่ละกอง ที่ต้องดำเนินการให้ผู้บริหารในแต่ละชุด

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)