อนุทิน 170163 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๔๑

การมองภาพองค์รวม…ทำให้ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ ทราบถึงการทำงานที่เป็นระบบ…ทำให้มองเห็นถึงปัญหา การแก้ไขปัญหา การสร้างสิ่งที่ดี-ไม่ดี มีการวิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยกระบวนการคิดในเชิงระบบ…เพื่อนำมาปรับ ประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)