อนุทิน 170141 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๓๑

ในการทำงาน…เราจะสามารถเห็นถึงการทำงานของบุคคลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ว่าแต่ละคนมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงานที่ไม่เหมือนกัน บางคนมีคล้ายบ้าง บางคนแตกต่างบ้าง…ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับความรู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบในงานนั้น ๆ ของตนเองที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ…จำเป็นต้องใช้เหตุผลมาหักล้างกันในการทำงานด้วยระเบียบ กฎหมายใด เพราะแต่ละคนมีเหตุและผลที่อาจเหมือนและแตกต่างกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)