อนุทิน 170129 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๒๕

ควรฝึกทักษะการคิดเชิงบวก การไม่มีอคติต่อผู้อื่นให้มาก ๆ…เพราะนี่คือ การใช้หลักธรรมในการใช้ชีวิตที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)