อนุทิน 170117 - อัครเดช บุญมี

การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ POADCE เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

เขียน 07 Jan 2021 @ 14:18 ()

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#เผยแพร่บทคัดย่อความเห็น (0)