อนุทิน 170048 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๙๔

วันนี้…ได้ถูกเชิญจากคณะกรรมการสอบวินัยจากมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้มาสอบเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ท่านหนึ่ง คัดลอกผลงานทางวิชาการ…แต่ได้ให้ข้อมูลจากที่เคยได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล+กฎหมายที่พอทราบมาในการทำงาน…ได้ให้ข้อมูลที่เป็นคุณต่อทุก ๆ ฝ่าย และเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคนี้ให้กับคณะกรรมการได้ทราบ และต้องนำไปลงสู่การปฏิบัติจริง เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ควรจะต้องระมัดระวัง!!!

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)