อนุทิน 170028 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๙๒

นางเป็นคนที่เลี้ยงตัวเองได้+เป็น มิต้องพึ่งชาย…ใช้เงินเก่ง…เก็บเงินเป็น บริหารเวลาตนเองเป็น…มีความสุขต่อการใช้ชีวิตของตัวเอง…มีความเข้าใจชีวิตจริง โดยใช้ชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริง มิใช่โลกเสมือน…สุดท้ายมีครอบครัวที่ดี มีความสุข เท่านี้ก็เพียงพอต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้แล้ว “บุษยมาศ”

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)