อนุทิน 170 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

การกำกับติดตาม "ชุดโครงการวิจัย"

การกำกับติดตามและนิเทศโครงการวิจัยจำนวนมาก หรือชุดโครงการวิจัยที่มีผู้รับผิดชอบหลายคน อย่างเช่น โครงการการ สร้างนวัตกรรม ของ สคบส.(38 คน) จำเป็นต้องจัดทำผังความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ แล้วสะท้อนข้อมูลให้สมาชิกรับทราบความก้าวหน้าโครงการทั้งหมด เป็นระยะ ๆ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยต่าง ๆ เร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างจริงจังมากขึ้น(เมื่อเห็นความก้าวหน้าของคนอื่น จะเกิดการตื่นตัว เร่งรัดผลงานของตนเองมากขึ้น)

เขียน 10 Apr 2008 @ 01:01 () แก้ไข 19 Apr 2008 @ 16:42, ()


ความเห็น (0)