อนุทิน 169875 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๑๖

การศึกษาที่ผ่านมา คือ การแข่งขัน แต่ไม่สามารถวัดได้ทั้งหมดสำหรับมนุษย์คนหนึ่ง… วัดได้เพียงแค่ความรู้ที่ได้ศึกษาเท่านั้น บางทีความรู้ที่นำมาวัดก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องที่มิได้สอนในชั้นเรียน และโดยเฉพาะการที่อาจารย์ประจำชั้นรับสอนพิเศษให้กับเด็กที่เรียนในชั้นเรียนเอง นี่คือ การแสดงออกถึงการแข่งขัน และไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง แล้วเมื่อไรที่จะได้รับการแก้ไข

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)