อนุทิน 16964 - ningrinac

ningrinac

การพัฒนาทรัพยากรมนษย์ของประเทศไทย
 ในปัจจุบันการบริหารและจัดการองค์กรที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรในองค์กรเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเห็นว่ามนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด เพราะคนเป็นกลไกทำให้เกิดงาน งานที่มีคุณภาพต้องเกิดจากคนที่มีคุณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลปัจจุบัน มีพระราชดำรัสว่า"จะต้องพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)ก็ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน ให้ส่วนราชการต่างๆ ได้พัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูงขึ้น พ.ศ.2535 ก็ได้กำหนดการดำเนินงานขององค์การต่างๆ จะประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในระดับใด ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของคน เรียงลำดับความสำคัญตั้งแต่ ผู้นำสูงสุดขององค์การผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความ เจริญเติบโตอย่างมั่นคงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องศึกษาวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายวางแผน กำหนดหลักสูตร สรรหาความจำเป็น คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอ และการติดตามประเมินผล ให้เกิดผลสำเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จะต้องทุ่มเทให้ความสำคัญ
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังผู้นำองค์การ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านการงาน สังคม และส่วนตัว จะต้องมีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกกว้าง มีความคิดในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง แสวงหาโอกาสที่จะทำ มีพลังและคล่องแคล่วว่องไว ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีมนุษย์สัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพตนเองอยู่ตลอดเวลาปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้คุณธรรม ให้ความยุติธรรม จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ จะต้องเสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ดูแลทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน ร่วมมือ และร่วมใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถบริหารองค์การให้เกิดผลสำเร็จ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป
 

อ้างอิง 
สุทธิพงษ์ วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2551
เวบไซท์ที่เกี่ยวข้อง :http://www.prosoft.co.th/index.php?option=com_cont

เขียน 01 Aug 2008 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)