อนุทิน 16961 - นางสาววิภาภรณ์

             การศึกษาแก้ปัญหาความยากจน

     ในสภาวะปัจจุบันนี้  ประเทศไทยได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2540 หรือในช่วงที่ เรียกว่ายุคฟองสบู่แตก ซึ่งเกิดจากวิกฤตการณ์นั้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นจำนวนมาก นักธุรกิจหลาย ๆ คน ต้องประสบปัญหาความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจของประเทศ คนวัยทำงานอีกจำนวนมากต้องตกงาน ทำให้กำลังซื้อของคนในประเทศลดลง ธุรกิจอื่น ๆ อีกหลายประเภทต้องล้มเหลวจาเหตุการณ์ต่าง ๆ ทำให้ภาวะความยากจนเกิดขึ้นกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามหาทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี้ ทั้งการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน การกู้เงินจากต่างประเทศ ฯลฯ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ ปัญหาความยากจนจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเราจึงควรนิยามความยากจน 
     บทสรุป
     จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาความยากจนนั้นสามารถทำได้ ซึ่งหากนำการศึกษาไปใช้ในการสอนเยาวชนให้มีความรู้เพื่อให้อีก 10 – 20 ปี ข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้จะมีงานทำและไม่ยากจน  หรือการจัดอบรมอาชีพ แต่หากรัฐบาลจะให้การศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ควรระดมนักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐมาร่วมกันแก้ปัญหาและสามารถดำเนินการแก้ปัญหาไม่ใช่ดำเนินการจัดหางานให้ประชาชนเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
ที่สำคัญในฐานะที่เราเป็น ครูหรือเจ้าหน้าที่ เราสามารถช่วยเหลือให้บุคคลที่มีความรู้ สามาถนำความรู้ไปต่อสู้ในสภาพแวดล้อมได้  รวมทั้งหากเราสามารถเผื่อแผ่ให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชนที่อยู่รอบข้างของสังคมและท้องถิ่น


                  

เขียน 01 Aug 2008 @ 17:51 ()


ความเห็น (0)