อนุทิน 16937 - มะปรางเปรี้ยว

“การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

เริ่มแล้ว ด้านที่ 3 ด้านชุมชนโดย อาจารย์จาก ม.สงขลานครินท์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

อาจารย์ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการได้รับทุนและการทำงานวิจัยในชุมชน และท่านได้กล่างถึงลักษณะของชุมชนที่ไปทำงานวิจัย ที่สำคัญต้องเลือกชุมชนที่เข้มแข็ง และมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายส่วน

เขียน 01 Aug 2008 @ 11:08 () แก้ไข 01 Aug 2008 @ 11:42, ()


ความเห็น (0)