อนุทิน 168840 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๓๐๙

ช่วงเช้าวันนี้ ๓ ประชุมกับการแยกร่าง…วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารงาบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีทั้งระบบ Face to Face และระบบ Zoom

๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานจริยธรรม จรรยาบรรณ

๓. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม

แต่ละประชุม…ยิ่งใหญ่…ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามบทบาทของผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล คริ ๆ ๆ กับการเอาอยู่ในเวลาครึ่งเช้า…บริหารจัดการเวลาให้เป็นค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)