อนุทิน 168800 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๓๐๑

เป็นคนชอบอ่าน โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย ระเบียบ แนวทางที่ภาครัฐต้องการให้เป็น…ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะเรื่องของ “การพัฒนามนุษย์” ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ภาครัฐต้องการเห็นและให้เป็นไปในอีก ๑๗ ปีข้างหน้า…เพราะนี่คือ การพัฒนาคน พัฒนาประเทศไทย พร้อม ๆ กับอ่านเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ฉบับที่ ๑๒…สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกระดับควรศึกษาและทราบถึงเรื่อง การพัฒนามนุษย์…จริง ๆ แล้ว สามารถนำความรู้นี้มาปรับโยงใช้กับบุคคลในครอบครัวและชีวิตจริงของเราได้เช่นกัน เรียกว่า “นำมาประยุกต์ใช้กับตนเองและครอบครัว” ให้เป็นและให้ได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)