อนุทิน 168613 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๒๕๑

New Normal…การศึกษาสมัยนี้ ปรับเปลี่ยนหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ ซึ่งโควิดมาเป็นตัวปรับเปลี่ยน และเร่งการศึกษาให้เป็นระบบทาง Online…สำหรับฉันเอง เรียน Online เมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมาได้ ๖๐ วิชา…ช่วง โควิด-๑๙ เรียนรู้ได้อีก ๔๕ วิชา ณ วันนี้ รวมเรียนรู้กับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ได้ ๑๐๐ กว่าวิชา…สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน และเขียนเป็นคู่มือการบริหารจัดการได้อีกด้วย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)