อนุทิน 168 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

ปฏิบัติการก่อน..แล้วสอนทีหลัง

วันนี้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา โครงการของ สคบศ. บทเรียนที่สำคัญ คือ"การให้ครูร่างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัยของตนเอง ให้นำเสนอต่อกลุ่ม แล้ววิทยากรใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อการวิพากษ์และเติมเต็มเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย"

การสอนในแนวทางนี้ น่าจะให้ผลดีมากกว่าการบรรยายหลักการหรือแนวคิดให้แก่ผู้ฟัง

เขียน 10 Apr 2008 @ 00:25 () แก้ไข 19 Apr 2008 @ 16:45, ()


ความเห็น (0)