อนุทิน 167651 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๔

เรียบร้อยไปแล้วกับโควิด-๑๙ สำหรับจังหวัดพิษณุโลก…เป็นรายแรก จำนวน ๑ ราย…ได้ลำดับที่ ๔๘ ของจังหวัดทั้งหมด…โลกนี้ เริ่มอยู่ยากความเห็น (0)