อนุทิน 167453 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๗๑

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓…บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของการรับราชการ…คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ก.พ.อ. (ชุดใหญ่) ให้มาทำหน้าที่ในการพิจารณาเงิน ๘ % ให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น…มติ คือได้รับเงินเยียวยา ๘ % กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน (สายวิชาการ+สายสนับสนุนวิชาการ) ย้อนหลังไปตั้งแต่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔…กว่าจะได้ ทำให้ต้องผลักดัน เพราะความไม่ต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลง ความไม่รู้ ความไม่เปิดใจเรียนรู้ในกฎหมายเก่า กฎหมายใหม่ ฯลฯ จึงทำให้เรื่อง ๘% ต้องยาวนานมาร่วม ๑๐ ปี…สุดท้าย คือ “ผ่าน เพื่อนำเข้าที่ประชุม ก.พ.อ. (ชุดใหญ่) + มติ ค.ร.ม. ซึ่งเป็นไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษา…ขอบันทึกไว้ เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของการรับราชการให้แผ่นดิน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)