อนุทิน 167409 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๗

๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนของพี่ฟ้าคราม รีบสอบปลายภาค และเริ่มปิดภาคเรียนในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ความเห็น (0)