อนุทิน 167274 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๔๔

วันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับอัตรากำลังของพนักงานราชการ

วันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของ มรภ.กาญจนบุรีความเห็น (0)