อนุทิน 167213 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๓๐

Work-Life Balance การสร้างสมดุลในชีวิต คือ การแบ่งเวลาระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวออกเป็น ๒ ส่วนเท่า ๆ กัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)