อนุทิน 167205 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๒๖

การสอน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม…สามารถสอดแทรกการสอนได้ในทุกรายวิชา…เท่าที่สังเกต เวลาฉันไปบรรยายในการเป็นวิทยากรที่ใด ฉันจะสอดแทรก เรื่อง การกระทำตนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรมเสมอ ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)