อนุทิน 166924 - ผศ.ดร.ฬิฏา สมบูรณ์

PAR..ในรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หาวิธีการ และเลือกวิธีการที่ดีที่สุดร่วมกัน แก้ไข การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทำให้ประสบความสำเร็จมากในศตวรรษที่ 21 เพราะผู้เรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้เองในอินเทอร์เนต โดยใช้อุปกรณ์จาก มือถือ คอมพิวเตอร์ แต่การเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ครูผู้สอนต้องให้คำแนะนำ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นเป็นไปได้ว่า ทั้งครูผู้สอน และผู้เรียน ควรปรับวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่หลายๆ คน มองว่า มันเร็วไปนะ

รูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องให้ครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษาของผู้เรียน ควรได้รับข้อมูลที่ดีจากพี่เลี้ยง ผ่านการอบรมในรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน  ดร.ปานเพชร ร่มไทร ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล ที่เสียสละเวลามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณครูที่รักการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อจะนำไปต่อยอดที่ชั้นเรียน
เขียน 21 Jan 2020 @ 04:18 () แก้ไข 21 Jan 2020 @ 05:14, ()

คำสำคัญ (Tags) #par#ศตวรรษที่ 21ความเห็น (0)