อนุทิน 166904 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๐

เราจะดึง “ศักยภาพ” ของเรา อย่างไรออกมาได้ให้ปรากฎต่อผู้อื่น เพราะศักยภาพที่แสดงออกนั้น คือ ผลงานที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ + ทักษะ (Competency + Skill) ที่มี โดยตัวของเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาด้วยการบูรณาการและประยุกต์เป็นตัวเราเอง เป็นความสามารถ หรือศักยภาพเฉพาะคน ๆ นั้น ศักยภาพสร้างได้ด้วยตัวของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)