อนุทิน 166784 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๐๑

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมการดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม พรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ฉบับความเห็น (0)