อนุทิน 166768 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๘๙

ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม…ซึ่งสมัยก่อนมิได้เป็น แต่มาคราวนี้ ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการ…ในความจริง หากเป็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ฉันจะมิอยากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากนัก…ทำดี แค่เสมอตัว สุดท้ายอะไรจะตามมาอีกก็มิทราบ มิใช่บุคคลที่เห่อในยศถา ตำแหน่งอะไรมากมายนัก…แต่เมื่อแต่งตั้งแล้ว ก็คงต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด แม้ว่าจะไม่ถูกใจคนอื่นมากนัก…แต่สิ่งที่ถูกต้องย่อมมาเหนือกว่าสิ่งที่ถูกใจคน…ช่วงเช้าของวันนี้ เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการในนัดแรกของคณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ ฯ ของมหาวิทยาลัย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)