อนุทิน 166640 - ธนวัฒน์ กาฬหว้า

ชื่อเรื่อง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ทำขนมไทย

    แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ผู้วิจัย นางอาทิตย์ คำภาเมือง หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์

    จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทำขนมไทย แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประชากรได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง ที่มีอายุ 3-4 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นเด็กเล็ก 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านดอนอุมรัว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 45 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง ที่มีอายุ 3-4 ปี กำลังศึกษาอยู่

ชั้นเด็กเล็ก 1 ห้อง 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านดอนอุมรัว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 21 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการการจัดประสบการณ์ทำขนมไทย แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ (5E) 2) แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการวิจัยพบว่า
  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย หลังการจัดประสบการณ์ทำขนมไทย 

แบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 22.14 คิดเป็นร้อยละ 92.26 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อนําไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบวาสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้อื่นสูงกว่าปัญหาของตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นความเห็น (0)