อนุทิน 166571 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๓

๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒…บรรยายการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มรภ.พิบูลสงคราม

๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒…เดินทางไป มรภ.สุราษฎร์ธานี บรรยายการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ฯ เช่นเดียวกัน โดยจัดแบ่งออกเป็น ๔ รุ่น

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒…กลับมาจากสุราษฎร์ ฯ เตรียมเข้าร่วมประชุมกับสภามหาวิทยาลัย ฯ และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฯความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เดินทางโดยสวัสดิภาพ ..ปลอดภัยนะครับท่าน ผอ.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์…กลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะ