อนุทิน 166565 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๑

วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒…จัดอบรมเส้นทางความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก ของ มรภ. พิบูลสงคราม…การทำงาน ทำให้ทราบว่า คนไม่รู้ ไม่เข้าใจในระบบการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตนเอง ยังมีอีกมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายที่เป็นองค์ประกอบ ผลักดัน โดยเฉพาะผู้นำองค์กร ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างแท้จริง จึงจะนำพาองค์กรให้เกิดการพัฒนาขึ้นได้อย่างมากมาย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)