อนุทิน 166515 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๓๔

สิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงกาลเวลาในการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง…สิ่งนั้น คือ การพัฒนา (Develop)…ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาเรื่องวัตถุ…พัฒนามนุษย์…พัฒนาสิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ…การพัฒนา คือ การทำให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เติบโตขึ้น…แต่ควรรวมถึง “การพัฒนาทางด้านจิตใจด้วย”…จึงจะถือได้ว่าเกิดการพัฒนาที่แท้จริง

เรียนรู้…จากตัวของฉันเองความเห็น (0)