อนุทิน 166499 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๒๗

การสอนคนในสมัยนี้…ควรสอนให้คนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง…กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น…โต้แย้งด้วยเหตุและผล…มีกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักมารยาท และการให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น…มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีมารยาทต่อที่ประชุมและสังคมที่ตนเองอยู่…มิใช่กระทำตนว่าเก่ง แต่กร่าง…เพราะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)