อนุทิน 166420 - ต้นโมกข์

To be nosy = ให้ความสำคัญกับการอยากรู้อยากเห็นจนเกินควรกับเรื่องราวของชีวิตของผู้อื่น เช่น

Unfortunately, my town is full of nosy people. โชคร้ายเป็นอย่างยิ่ง ที่เมืองของฉันเต็มไปด้วยคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องของผู้อื่นจนเกินควร

A gossip = คนชอบนินทา เช่น

There’s old woman in our town and she’s total gossip. มีหญิงคนหนึ่งในเมืองของเรา และหล่อนเป็นคนชอบนินทาเหลือร้าย

To gossip = นินทาคนอื่นๆ เช่น

She’s always gossiping other people. หล่อนเป็นคนที่ชอบนินทาคนอื่นๆเป็นประจำ

…………….

เขียน 01 Dec 2019 @ 18:58 ()


ความเห็น (0)